NOSCA styrker kunnskapskjeden

Antall NOSCA-medlemmer fra forskning og utdanning har økt kraftig det siste året, fra to til seks.

Det er en meget positiv utvikling, sier Eirik Langeland, leder i NOSCA Clean Oceans.

 

Vi må vite at det vi setter i gang gjør mer gavn enn skade, noe som innebærer kompliserte avveininger. Derfor må vi ha forskningen med på laget, de som virkelig kan økologi, fra A til Å.

Allsidig kunnskap

Nå er Sintef Ocean, NORCE, NIVA, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges brannskole medlemmer av NOSCA. I tillegg til verdikjede, utvikler klyngen dermed også en kunnskapskjede inn mot økosystemet som omfatter deteksjon, klassifisering, oppsamling og avhending.

 

Dette vil hjelpe NOSCAs medlemmer til å ta riktige valg i deres utviklingsarbeid. Hva er fornuftig å satse på, og hva kan være feilspor? Forskerne kan ofte gi svar, sier Langeland.

Han legger vekt på at alle institusjonene deltar i NOSCAS tre innsatsgrupper oljevern og miljøberedskap, marin forsøpling og biologiske marine trusler.

 

Vi har et prinsipp om at én av to ledere i hver gruppe skal komme fra akademia, og det er også gledelig at to av våre styremedlemmer og ett varamedlem kommer fra disse institusjonene.

Bygger nettverk

Marianne Olsen, forskningsdirektør i NIVA, deltar i NOSCAs gruppe for marin forsøpling.

 

Vi merker at vår kunnskap er verdsatt i klyngen, for eksempel om økologiske effekter av plastforsøpling. NIVA er dessuten opptatt av oppsamlings- og ryddeløsninger for plast på strender, sjøbunnen og i akvatisk miljø.

Olsen understreker nytten av å bygge nettverk og få kjennskap til prosjekter og utvikling.

 

Vi er relativt nye i klyngen og har foreløpig ikke gått inn i konkrete prosjekter med noen av de andre medlemmene. Men det ser vi for oss på sikt.

Bidrar til prosjektutvikling

NORCE har kompetanse innen oljevern, plast- og mikroplast-problematikk samt teknologi for overvåking av marine trusler.

Fiona Provan, forskningsleder for marin økologi, deltar i alle de tre nevnte arbeidsgruppene.

 

Vi har dialog med aktører i klyngen og leverer bidrag til prosjektutvikling. Dette gjelder blant annet NOSCAs testsenter ved Store Lungegårdsvannet i Bergen der man tester ut oppsamlingsteknologi for deteksjon og oppsamling av marin forsøpling, sier Provan.

Hun setter pris på meningsfull dialog med andre partnere i klyngen.

 

Samarbeid er vesentlig for å løse de store, sammensatte problemstillingen knyttet til havhelse og blå økonomi.

Øyeåpner for UiB

I januar 2017 strandet en seks meter lang hval på Sotra. Den var utsultet fordi mage og tarm var tilstoppet av plast.

 

 

Det var vi som dissekerte hvalen og så det grusomme innholdet. Dette ble en øyeåpner for oss. Vi måtte bygge opp reell kunnskap om plast i havet, der vi ser både på juridiske problemstillinger, helseaspekter og konsekvenser for naturen. Tre områder der vi har solid kompetanse, sier Amund Måge, marin direktør ved Universitetet i Bergen (UiB).

 

Vi har nå et «plastnettverk» med forskere og samarbeider blant annet med NORCE, NIVA og Havforskningsinstituttet. Slik er vi med på å bygge akademiske broer mellom forskjellige fagfelt.

 

UiB bygger også kompetanse ved hjelp av stadig flere aktive studenter og forskere som satser på hav og tar master- og doktorgrader.

 

 

NOSCA gjør en viktig jobb ved å utnytte erfaring fra petroleumsindustrien, blant annet oppsamling av olje. Dette kan både utvikles og utvides, og vi deltar gjerne i denne prosessen, sier Måge.

Bruker klyngen aktivt

HVL har lang tradisjon for å være en aktiv partner i næringsklynger, og vi har god erfaring med å bidra til å utvikle klyngene vi er en del av. Vi gir forskningsbaserte råd og har ulike praksiskurs og oppgaveskriving rettet mot klyngene eller deltakende bedrifter.

 

Det sier John Tveit, samfunnskontakt ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) som også er vararepresentant til NOSCAs styre.

HVL bruker klyngene i forskning, i utvikling av utdanning, og som bindeledd mellom studentprosjekter og aktuelle næringsvirksomheter.

 

 

Vi ser også at både HVL og klyngemedlemmer i mange tilfeller har gjensidig utbytte av å samarbeide om prosjekt- og forskningssøknader, sier Tveit.

Oljevern i praksis

Steffen Kristiansen er seniorrådgiver i oljevern på Norges brannskole. Skolen i Tjeldsund, midt mellom Harstad og Narvik, driver ikke bare opplæring av brannfolk. De har også kurs rettet mot akutt forurensing, for eksempel i mørke og under ekstreme værforhold.

 

Vi medvirker med vår erfaring innen oljevern og utstyr som brukes i den anledning. Vi deler en interesse med mange klyngemedlemmer som ønsker å utvikle teknikker for å stanse oljeutslipp og samle opp olje, sier Kristiansen.

Her kan brannskolen blant annet sjekke hvordan materiell fungerer ute i naturen.

 

Vi har besøkt flere av klyngens bedrifter og diskutert utstyr som er under utvikling. Vi er meget interessert i å teste ut nyskapende materiell, og på dette feltet er NOSCA-nettverket meget nyttig.

Samarbeid og konkurranse

Aktørene blant forsknings- og utdanningsinstitusjonene har en god geografisk spredning, fra Nordland, via Trondheim, til Oslo og Bergen i sør.


De er drivere i hvert sitt miljø, og de både samarbeider tett og konkurrerer med hverandre. Akkurat som andre klyngemedlemmer. Med en slik samlet kompetanse er det alltid noen som kan gi gode råd, enten direkte eller ved hjelp av nasjonale og internasjonale nettverk, sier Eirik Langeland.


Fakta

  • Norges brannskole, Tjeldsund i Nordland. Medlem fra 2013.
  • SINTEF Ocean, Trondheim, medlem fra 2009.
  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo, Medlem fra 2021.
  • NORCE Norwegian Research Centre AS, Bergen, medlem fra 2019.
  • Universitetet i Bergen (UiB), medlem fra 2020.
  • Høgskulen på Vestlandet (HVL), medlem fra 2021.

Foto: Hedvig Myklebust