25

May

Legger strategi for fremtiden

Medlemmene i NOSCA Clean Oceans har store ambisjoner, og har utvidet satsingen på oljevern, til nå å også inkludere havplast og marin forsøpling, alger og marine trusler. For medlemmene åpner dette mange nye, spennende muligheter for å overføre teknologi og kompetanse til flere viktige områder for miljø og norsk næringsliv.

– Vi har vært arenaklynge i ett år, og hadde allerede fra starten en mer moden medlemsmasse enn en klynge som ble bygget opp fra bunnen ville hatt. Vi har allerede samarbeidet i nesten 30 år med å selge og

Read more

25

May

Strategic planning for the future

The members of NOSCA Clean Oceans have great ambitions, and have expanded their oil spill response competencies to include ocean plastic and other marine pollution, harmful algae and marine threats. This unlocks new, exciting opportunities through which to transfer their technology and expertise to important areas of the environmental sector and Norwegian business and industry.

– We have operated as an Arena cluster for one year, and have from the start had a more mature member base compared with a cluster built from scratch. We have already collaborated for almost 30

Read more

12

May

A sea of opportunities

Countries in Asia are beginning to recognise and take on board the gravity of plastic pollution in our oceans. This may create new opportunities for Norwegian enterprises and technology.

This was the message at a webinar held by NOSCA Clean Oceans on 26 April. An audience of some 40 members followed the online event from Norway, and on the other side of the world were five representatives from Innovation Norway ready to brief on the situation in South East Asia.

– Marine plastic is an “ownerless” problem where crucial information is not

Read more

12

May

A sea of opportunities

Countries in Asia are beginning to recognise and take on board the gravity of plastic pollution in our oceans. This may create new opportunities for Norwegian enterprises and technology.

This was the message at a webinar held by NOSCA Clean Oceans on 26 April. An audience of some 40 members followed the online event from Norway, and on the other side of the world were five representatives from Innovation Norway ready to brief on the situation in South East Asia.

– Marine plastic is an “ownerless” problem where crucial information is not

Read more

29

April

Launches new website

Welcome to NOSCA Clean Ocean’s new ‘face’ to the public.

– The cluster’s own website has received a real renovation, says Eirik Langeland, leader of NOSCA Clean Oceans.

NOSCA Clean Ocean’s new website will be a source of inspiration and information for both members and interested parties.

– As NOSCA has matured and developed as a cluster, we also thought it was time for the websites to reflect our focus and our efforts. This is important, not least because the website is the first encounter with NOSCA Clean Oceans for many. We are

Read more

29

April

Lanserer nye nettsider

Velkommen til NOSCA Clean Oceans nye ‘ansikt’ utad.

– Klyngens egen nettsiden har fått seg en real oppussing, sier Eirik Langeland, leder i NOSCA Clean Oceans.

NOSCA Clean Oceans nye nettsider skal være en kilde til inspirasjon og informasjon for både medlemmer og interesserte.

–  Etter hvert som NOSCA har modnet og utviklet seg som klynge, syntes vi også det var på tide at nettsidene gjenspeiler vårt fokus og vår innsats. Dette er viktig, ikke minst fordi nettsiden er det første møtet med NOSCA Clean Oceans for mange. Vi er svært stolte og

Read more

15

October

Åpning av NOSCA testsenter

Torsdag 15. oktober 2020 åpnet Innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans sitt nye testsenter ved Store Lungegårdsvann i Bergen. Fremover vil «Store-lungen» fungere som et fantastisk testbasseng for utvikling av banebrytende teknologi for oppsamling av marin forsøpling. Under åpnings arrangement ble det presentert helt nye løsninger som selvgående autonome farkoster og annen teknologi som samler opp plast i havet.

Bare i Store Lungegårdsvann i Bergen er det på tre og en halv måned samlet inn 400 kilo plastlunter. De har fulgt med sprengstein som dumpes i Store Lungegårdsvann i forbindelse med utbyggingen av

Read more

15

October

Opening of the NOSCA test center

On Thursday 15. October 2020, the Innovation Cluster NOSCA Clean Oceans opened its new test center at Store Lungegårdsvann in Bergen. Going forward, the “Store Lungen” will function as a fantastic test pool for the development of groundbreaking technology for collecting marine polution. During the opening event, completely new solutions were presented, such as self-propelled autonomous vessels and other technology that collects plastic in the oceans.

In Store Lungegårdsvann in Bergen alone, 400 kilos of plastic fuses have been collected in three and a half months. They have followed explosives that

Read more

19

November

Nullstilling av hjertet i Bergen

Tirsdag 19. november var mer enn 300 studenter, bedrifter, myndigheter og frivillige organisasjoner sammen for å rense Store Lundegårdsvann for plast. Området vil bli en testarena for utvikling av ny teknologi for innsamling av marint avfall.

– Plastavfall fra sprengningsstein har blitt et kjempeproblem. Når vi fyller sprengsteinmasse i havet, skylles rester av sprengsteinslunter ut i vannet, og store mengder plast sprer seg og bidrar til forurensning i nærområdene.  Dette vil NOSCA Clean Oceans gjøre noe med. Først nullstiller vi området. Da bruker vi tilgjengelig og ny teknologi for å forhindre

Read more

19

November

Major cleanup to reset the heart of Bergen

On Tuesday 19 November, more than 300 students, businesses, authorities, and voluntary organizations will come together to purify Store Lundegårdsvann of plastic. The area will be a test arena for the development of new technology for the collection of marine waste.

– Plastic waste from blasting stones has become a huge problem. When filling up rock mass in the sea, explosive remnants are flushed into the water and we see how large amounts of plastic spread and contribute to pollution. We will address this. First, we reset the area. Then we

Read more