Midt i blinken for klyngesamarbeid

Samarbeid mellom innovasjonsklyngene NOSCA Clean Oceans og Ocean Autonomy Cluster kan bidra til å løse et gigantisk forurensingsproblem.

– Ved å jobbe sammen med andre klynger, kan vi koble miljøer med ulik kompetanse og teknologi til å samarbeide om å lage helhetlige løsninger for deteksjon, oppsamling og avhending av marin forurensing eller organiske trusler. Dette gir oss økte utviklingsmuligheter og styrket gjennomføringsevne sammenlignet med hva enkeltselskaper kan mobilisere hver for seg.


Akkurat nå er et tareprosjekt i Atlanterhavet veldig aktuelt, ettersom oppblomstringen øker i hyppighet og omfang, og truer eksisterende økosystemer, fiskeri og turisme. Hvis vi kan designe en god og bærekraftig totalløsning, vil dette være interessant for aktører i alle regioner der disse næringene står for mye av verdiskapingen, sier Eirik Langeland, leder i NOSCA Clean Oceans.

Store ødeleggelser

I denne sammenhengen dreier det seg om «Det store atlantiske sargassum-beltet» som oppstår ved vestkysten av Afrika og flyter i enorme mengder i retning Karibia. Disse mattene med tare og sjøgress har størrelser på mangfoldige fotballbaner. De ødelegger det eksisterende økosystemet og forårsaker store problemer, blant annet for fiskeri og turisme med tilgrisede strender og illeluktende gass.


Nå har ledere i Mellom-Amerika og Karibia lovet å iverksette tiltak for å håndtere de skadelige virkningene som i stor grad rammer økonomien i denne del av verden.


– Saragassum er i søkelyset hos begge klyngene, men med forskjellig innfallsvinkel. Ved å benytte den samlede kompetansen kan vi gripe fatt i en utfordring som skaper hodebry for en rekke land, sier styreleder i Ocean Autonomy Cluster, Eirik Evjen Hovstein.


Han er til daglig COO og en av grunnleggerne av Maritime Robotics, som har medlemskap i begge klyngene. Selskapet startet for 15 år siden med to-tre ansatte. I dag er tallet nærmere 40, og i tillegg kommer et tilsvarende antall sysselsatt hos samarbeidspartnere, ikke minst i nærområdet rundt industri- og produksjonsmiljøet i Vanvikan i Indre Fosen.

Dull, dirty og dangerous

– Vår filosofi er å samarbeide der vi kan, og konkurrere der vi må. I Atlanterhavet står vi overfor en gigantisk oppgave som egner seg godt for et klynge-til-klynge-samarbeid, noe som kan doble slagkraften og vise vei til helt nye markeder, sier Hovstein.

 

Han minner om at alt som har med forurensing i havet å gjøre, er virksomhet som krever stor nøyaktighet og grenseløs tålmodighet:

 

– Det er «dull, dirty og dangerous» – og derfor også midt i blinken for autonome fartøy. Arbeidet er kjedelig og langtekkelig, men førerløse farkoster går aldri lei. Det er dessuten ofte skitne og risikable oppdrag, med mye forurensing og kanskje eksplosjonsfare. Det kan til og med være fare for piratvirksomhet i visse farvann langs afrikakysten.

 

Et annet moment er kostnadene ved å bruke forskningsskip og andre konvensjonelle løsninger. Autonome fartøyer, alt fra droner og ballonger til ubemannede fly og satellitter, kan gi langt rimeligere og mer bærekraftige prosesser.

Tett på NTNU

– Ocean Autonomy Cluster jobber for verdiskapning og eksport, og vi ønsker å profilere Trøndelag og Norge som «verdens beste» på autonomi i tilknytning til havet, sier Hovstein.

 

Han viser til Trondheim som «teknologihovedstad», der NTNU og SINTEF satset tidlig på autonomimiljøet. De skal ha mye av æren for fremveksten av mange små og mellomstore teknologibedrifter i regionen.

 

– For eksempel er NTNU veldig våken og tar inn ny teknologi i forskningen. Det gir gode muligheter til å teste ut ideer og utstyr som er under utvikling.

Søker hjelp

Også Eirik Langeland i NORCA legger vekt på en god åpenhetskultur.

 

– Det er ikke alltid vi har all nødvendig kunnskap blant våre medlemmer. Da søker vi andre aktører som kan hjelpe oss, slik tilfellet vil være med saragassum-problematikken.

 

Han fremholder at NOSCAs medlemsbedrifter er flinke på deteksjon som kan brukes til å beregne drivbaner, etablere sperringer og oppsamling, blant annet ved hjelp av teknologioverføring fra oljebransjen.

 

– For oss er det logistikken og avhendingen som er utfordringen. Hvordan vi skal håndtere sjøgresset, hindre at det går i forråtnelse under transporten og finne ut hva det kan brukes til. Dette kan Ocean Autonomy Cluster hjelpe oss med.

Mange muligheter

– Klyngesamarbeidet er foreløpig under utvikling. Nå samler vi fakta og utveksler ideer, med håp om et mer formalisert samarbeid i løpet av sommeren, sier Eirik Hovstein, som påpeker at dette kan utvides til andre felt enn saragassum.

 

– Det blir stadig mer maritim forsøpling, og i Norge finnes det en rekke aktører med stor spisskompetanse. Mange av dem er små, og det er behov for samspill for å skape produkter og pakkeløsninger som når ut i den store verden. Og hvis vi får til gode løsninger, kan det åpne seg enda flere muligheter, for eksempel ved gjenvinning av avfall.

Ocean Autonomy Cluster

 • Ocean Autonomy Cluster ble i 2020 en del av Arena-programmet i «Norwegian Innovation Clusters», klyngesatsingen til Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.
 • Er Norges ledende knutepunkt for ekspertise innen autonomi for havrommet.
 • Består av store og små selskaper, samt FoU-institusjoner, og skal jobbe for sikrere, mer effektive og bærekraftige operasjoner til sjøs.
 • Vil lette utviklingsprosessen og styrke kommersialisering og eksport av autonome systemer og teknologier.
 • Har som mål å støtte spin-outs og gründere gjennom utveksling av ideer og kunnskap, og ved å forenkle og forbedre tilgangen til test- og demo-infrastruktur.
 • Ocean Autonomy Cluster sitt tyngdepunkt er Trondheim og regionen omkring.
 • NOSCA jobber også sammen med Seafood Innovation Cluster, GCE Ocean Technology, FinTech og Nordic Edge.

NOSCA Clean Oceans-medlemmer involvert i sargassum-caset

 • Combipro – spisskompetanse på nanopartikler
 • SpillTech – spisskompetanse på oppsamlingsløsninger for marint avfall
       SpillTech🔗

Andre klynger NOSCA Clean Oceans for tiden samarbeider med

 • NCE Maritime Cleantech – muligheter innen grønne havner
 • NCE Seafood Innovation – muligheter innen algevern og slam fra havbruk samt prosesskompetanse
 • Marine Recycling Cluster – kompetansebygging rundt håndtering av havplast
 • NCE Finance Innovation – prosesskompetanse
 • Nordic Edge – prosesskompetanse