Deler miljøkunnskap med Statens vegvesen

Statens vegvesen nyter godt av NOSCA Clean Oceans’ kompetanse og teknologi når etaten vurderer miljøproblemer knyttet til deponering av sprengmasser i sjø.

Statens vegvesen nyter godt av NOSCA Clean Oceans’ kompetanse og teknologi når etaten vurderer miljøproblemer knyttet til deponering av sprengmasser i sjø.

E39/Vossabanen genererer et masseoverskudd på 10-11 millioner kubikkmeter sprengmasser som må deponeres. Byggherrene, Statens vegvesen og Bane NOR, jobber bredt med å se på muligheter for å få steinen transportert ut av området, og vurderer også muligheter for å deponere massene i fjordarmen som går langs hele planområdet.

 

– Gjennom kontakt med NOSCA Clean Oceans har vi prøvd å samle mest mulig kunnskap for å danne grunnlag for en utslippssøknad til Statsforvalteren. Vi ser at NOSCA har spesialkompetanse på overvåkings- og oppsamlingsteknologi, og verktøy som hindrer spredning av plast og uønskede elementer i sjø. Nå jobber vi videre med å kartlegge hvor NOSCA eventuelt kan bidra, forteller prosjektleder Gunnar Søderholm i Statens vegvesen.

Koordinerende ledd

Neste skritt er at NOSCA skisserer et forprosjekt for de aktuelle områdene. Vegvesenet jobber med å utvikle deponiløsningene, parallelt med at dialogen med NOSCA holdes gående.

 

– En ting er at NOSCA Clean Oceans nå bidrar i reguleringsplanfasen der vi søker om utslippstillatelse, men også i gjennomføringsfasen kan medlemmene få muligheter til å levere tjenester og utstyr. Det blir behov for barrierer og sikringssystemer for å unngå at finstoff og plastpartikler sprer seg i fjorden, og teknologi for å samle det opp. Fordelen med NOSCA er at de har et stort kompetansemiljø å spille på. Klyngen blir et slags koordinerende ledd, sier Søderholm som peker på at det også er en rekke store prosjekter under planlegging, som medfører utfyllingsproblematikk.

 

Bare i vestlandsregionen alene er det en rekke aktuelle prosjekt som må deponere store mengder steinmasse. Rogfast, Hordfast, Sotrasambandet, forlengelse av Fløyfjellstunnelen, Bybanen, Ringvei øst og Dokken-prosjektet i Bergen vil ha behov for miljøløsninger.

Åpner nye dører

Det er flere klyngemedlemmer som bidrar i prosjektet. En av disse er NovuMare som rådgir og formidler materiell for å hindre akutt forurensing.

 

– I dette prosjektet er vi en uavhengig kompetansebedrift som vurderer og anbefaler løsninger som Statens vegvesen og Bane NOR kan ta stilling til, uten at vi går i detalj om hvilket utstyr som skal benyttes eller hvilke leverandører de skal velge. De er opptatt av å ha kontroll på potensiell forurensing og partikkelstrømning i vannsøyler, og vi har lang erfaring fra tilsvarende oppdrag vi har gjennomført for entreprenører, forteller daglig leder Odd Gunnar Jørgensen i NovuMare.

 

Han fremhever at NOSCA har fått et veldig bra driv, fra å være en interesseorganisasjon for bedrifter som produserer og eksporterer oljevernutstyr, til en klynge som favner over miljøforurensing og beredskap i et større bilde.

– For NovuMare åpner dette nye dører til nye markeder og nye kunder. Det kan ha en betydning for vårt strategivalg, så stort er det for oss. Vi ville ikke hatt de samme mulighetene til å bli involvert i dette prosjektet uten NOSCA i ryggen.

Sikrer troverdighet

Samarbeidet med Statens vegvesen kom i stand takket være pilotprosjektet som NOSCA gjennomfører i Store Lungegårdsvann i Bergen. Her fanger lenser og siltduk opp uønskede elementer fra deponering av steinmasser som Bybane-utbyggingen fører med seg. NOSCA har etablert et testsenter ved vannet, som medlemmene kan bruke til å teste ulike former for teknologi under realistiske forhold. Ved senteret har de blant annet målt effekten av disse sperreløsningene.

 

– En av fordelene med å være en innovasjonsklynge med bred sammensatt kompetanse, er at Statens vegvesen slipper å gå ut til et stort antall uavhengige aktører for å hente inn nødvending informasjon. Med oss på laget får de et helhetlig bilde av situasjonen, fra deteksjon til oppsamling og avhending. Vi sikrer troverdighet i gjennomføringen og sørger for at delløsningene utgjør et komplett system, sier klyngeleder Eirik Langeland i NOSCA Clean Oceans.

NOSCA Clean Oceans favner over 40 virksomheter med ledende kompetanse innen hver sine deler av verdikjeden knyttet til marin forurensning (deteksjon, klassifisering, oppsamling og avhending). Dette er en sammensetning av forskningsinstitutter og profesjonelle virksomheter som kombinerer lang erfaring fra oljevern med ledende teknologi og kunnskap om en stor bredde av annen marin forsøpling. Til sammen utgjør dette et godt grunnlag for nyskapende og helhetlige løsninger for problemer vi må håndtere for å sikre renere hav.

 

I dialogen med Staten vegvesen og BaneNOR er følgende medlemmer involvert:

   ◦ Clean Sea Solutions AS  (cleanseasolutions.no)

   ◦ Clear Ocean AS (clearocean.no)

   ◦ Egersund Markleen AS (markleen.com)

   ◦ Fiizk AS (fiizk.com)

   ◦ Maritime Robotics AS (maritimerobotics.com)

   ◦ NIVA (niva.no)

   ◦ NOFI AS (nofi.no)

   ◦ NorLense AS (norlense.no)

   ◦ NovuMare AS (novumare.no)

   ◦ SpillTech AS (spilltech.no)