Author Archive

01

July

Deler miljøkunnskap med Statens vegvesen

Statens vegvesen nyter godt av NOSCA Clean Oceans’ kompetanse og teknologi når etaten vurderer miljøproblemer knyttet til deponering av sprengmasser i sjø.

Statens vegvesen nyter godt av NOSCA Clean Oceans’ kompetanse og teknologi når etaten vurderer miljøproblemer knyttet til deponering av sprengmasser i sjø.

E39/Vossabanen genererer et masseoverskudd på 10-11 millioner kubikkmeter sprengmasser som må deponeres. Byggherrene, Statens vegvesen og Bane NOR, jobber bredt med å se på muligheter for å få steinen transportert ut av området, og vurderer også muligheter for å deponere massene i fjordarmen som går langs hele planområdet.

 

Read more

01

July

Environmental knowledge shared with the Norwegian Public Roads Administration

When the Norwegian Public Roads Administration assesses the environmental impact linked to marine disposal of spoil materials, the government agency draws on the expertise and technology offered by NOSCA Clean Oceans.

E39/Vossabanen is set to generate 10-11 million cubic meters of displaced spoil that will have to be disposed of. The main contractors – the Norwegian Public Roads Administration and BaneNOR – are looking at a range of options, such as transport of the excavated material away from the area and disposal in the stretch of fjord alongside the development.

– Through

Read more

28

June

Innovasjonsklynge og tech-gigant: Leder vei med havplast

Hvert år havner ytterligere 8 millioner tonn plast i havet, mesteparten av dette skyldes forbruk. HP inngår nå et samarbeid med innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans, sammen er de enige om å gjøre sitt for å bidra til FNs bærekraftsmål og på sikt et plastfritt hav. 

 

En rapport fra HP anslår at det totalt finnes over 150 millioner tonn plast i havet, og hvert år øker det med om lag 8 millioner tonn. I rapporten kommer det frem at plast som er kommet ut i havet er vanskelig å fjerne. Etter hvert

Read more

28

June

Innovation cluster and tech giant: Leads the way in addressing ocean plastic

Every year, another 8 million tons of plastic is dumped into the world’s oceans, most of this comes from our own consumption. HP is now entering into a collaboration with the Norwegian innovation cluster NOSCA Clean Oceans, together they agree to do their best to contribute to the UN’s sustainability goals and in the long run, plastic – free oceans.

A report from HP estimates that there are a total of over 150 million tons of plastic in the ocean right now, and each year it increases by about 8 million

Read more

28

June

Midt i blinken for klyngesamarbeid

Samarbeid mellom innovasjonsklyngene NOSCA Clean Oceans og Ocean Autonomy Cluster kan bidra til å løse et gigantisk forurensingsproblem.

– Ved å jobbe sammen med andre klynger, kan vi koble miljøer med ulik kompetanse og teknologi til å samarbeide om å lage helhetlige løsninger for deteksjon, oppsamling og avhending av marin forurensing eller organiske trusler. Dette gir oss økte utviklingsmuligheter og styrket gjennomføringsevne sammenlignet med hva enkeltselskaper kan mobilisere hver for seg.

Akkurat nå er et tareprosjekt i Atlanterhavet veldig aktuelt, ettersom oppblomstringen øker i hyppighet og omfang, og truer eksisterende økosystemer, fiskeri

Read more

28

June

Bullseye for cluster collaboration

Cooperation between the innovation clusters NOSCA Clean Oceans and Ocean Autonomy Cluster can help solve a gigantic pollution problem.

– By working with other clusters, we can connect different expertise and technology to collaborate to create comprehensive solutions for detection, collection and disposal of marine pollution or organic threats. This gives us increased technology-development opportunities and strengthened implementation ability compared to what individual companies can do individually.

 

Right now, a kelp project in the Atlantic Ocean is very relevant, as the boom is increasing in frequency and scope, and threatens existing

Read more

25

May

Legger strategi for fremtiden

Medlemmene i NOSCA Clean Oceans har store ambisjoner, og har utvidet satsingen på oljevern, til nå å også inkludere havplast og marin forsøpling, alger og marine trusler. For medlemmene åpner dette mange nye, spennende muligheter for å overføre teknologi og kompetanse til flere viktige områder for miljø og norsk næringsliv.

– Vi har vært arenaklynge i ett år, og hadde allerede fra starten en mer moden medlemsmasse enn en klynge som ble bygget opp fra bunnen ville hatt. Vi har allerede samarbeidet i nesten 30 år med å selge og

Read more

25

May

Strategic planning for the future

The members of NOSCA Clean Oceans have great ambitions, and have expanded their oil spill response competencies to include ocean plastic and other marine pollution, harmful algae and marine threats. This unlocks new, exciting opportunities through which to transfer their technology and expertise to important areas of the environmental sector and Norwegian business and industry.

– We have operated as an Arena cluster for one year, and have from the start had a more mature member base compared with a cluster built from scratch. We have already collaborated for almost 30

Read more

12

May

A sea of opportunities

Countries in Asia are beginning to recognise and take on board the gravity of plastic pollution in our oceans. This may create new opportunities for Norwegian enterprises and technology.

This was the message at a webinar held by NOSCA Clean Oceans on 26 April. An audience of some 40 members followed the online event from Norway, and on the other side of the world were five representatives from Innovation Norway ready to brief on the situation in South East Asia.

– Marine plastic is an “ownerless” problem where crucial information is not

Read more

12

May

A sea of opportunities

Countries in Asia are beginning to recognise and take on board the gravity of plastic pollution in our oceans. This may create new opportunities for Norwegian enterprises and technology.

This was the message at a webinar held by NOSCA Clean Oceans on 26 April. An audience of some 40 members followed the online event from Norway, and on the other side of the world were five representatives from Innovation Norway ready to brief on the situation in South East Asia.

– Marine plastic is an “ownerless” problem where crucial information is not

Read more