28

June

Innovasjonsklynge og tech-gigant: Leder vei med havplast

Hvert år havner ytterligere 8 millioner tonn plast i havet, mesteparten av dette skyldes forbruk. HP inngår nå et samarbeid med innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans, sammen er de enige om å gjøre sitt for å bidra til FNs bærekraftsmål og på sikt et plastfritt hav. 

 

En rapport fra HP anslår at det totalt finnes over 150 millioner tonn plast i havet, og hvert år øker det med om lag 8 millioner tonn. I rapporten kommer det frem at plast som er kommet ut i havet er vanskelig å fjerne. Etter hvert

Read more

28

June

Innovation cluster and tech giant: Leads the way in addressing ocean plastic

Every year, another 8 million tons of plastic is dumped into the world’s oceans, most of this comes from our own consumption. HP is now entering into a collaboration with the Norwegian innovation cluster NOSCA Clean Oceans, together they agree to do their best to contribute to the UN’s sustainability goals and in the long run, plastic – free oceans.

A report from HP estimates that there are a total of over 150 million tons of plastic in the ocean right now, and each year it increases by about 8 million

Read more

28

June

Midt i blinken for klyngesamarbeid

Samarbeid mellom innovasjonsklyngene NOSCA Clean Oceans og Ocean Autonomy Cluster kan bidra til å løse et gigantisk forurensingsproblem.

– Ved å jobbe sammen med andre klynger, kan vi koble miljøer med ulik kompetanse og teknologi til å samarbeide om å lage helhetlige løsninger for deteksjon, oppsamling og avhending av marin forurensing eller organiske trusler. Dette gir oss økte utviklingsmuligheter og styrket gjennomføringsevne sammenlignet med hva enkeltselskaper kan mobilisere hver for seg.

Akkurat nå er et tareprosjekt i Atlanterhavet veldig aktuelt, ettersom oppblomstringen øker i hyppighet og omfang, og truer eksisterende økosystemer, fiskeri

Read more

28

June

Bullseye for cluster collaboration

Cooperation between the innovation clusters NOSCA Clean Oceans and Ocean Autonomy Cluster can help solve a gigantic pollution problem.

– By working with other clusters, we can connect different expertise and technology to collaborate to create comprehensive solutions for detection, collection and disposal of marine pollution or organic threats. This gives us increased technology-development opportunities and strengthened implementation ability compared to what individual companies can do individually.

 

Right now, a kelp project in the Atlantic Ocean is very relevant, as the boom is increasing in frequency and scope, and threatens existing

Read more